Майстерно підібрана програма від Дениса Жданова створить неймовірну атмосферу фортепіанного вечора. Вона різноманітна, цікава та водночас дуже гармонійно переноситиме вас між різними образним світами.

Детальність та виваженість усіх компонентів, робота з часом, взаємодія тиші та звукової матерії музики Сільвестрова поєднується із максимально простою мовою, якою митець звертається до слухача. Варіації “Сонце ся сховало” М. Волинського насичені мальовничою пейзажністю. А дві п’єси Людкевича, “Пісня без Слів (баркароля)” і ”Пісня Ночі”, продовжують та розширюють образну тематику української частини програми.
Піаніст виконає також цикл етюдів сучасного фінського композитора Е. Раутаваари, який створив цілий химерний світ зі своїми істотами та стихіями всередині кожного етюду.
На завершення вечора прозвучить соната сучасного австралійського композитора К. Вайна. Ця музика настільки дивовижна, що її можна порівняти хіба що із відчуттям, коли стоїш самотньо в темному лісі та дивишся на зірки, маєш колоритний сон про далекі світи, або спостерігаєш за пейзажем з вершини гори, усвідомлюючи та помічаючи красу планети, якою нехтували нижче.

Денис Жданов – фортепіано

В. Сільвестров – Дві п’єси (2001)
1. Бенедіктус (ніч)
2. Санктус (день)
М. Волинський – Варіації на тему української народної пісні “Сонце ся сховало”
С. Людкевич – Пісня без Слів (баркароля); Пісня Ночі; Баркарола.
В. Сільвестров – Дві Епітафії (2001)
1. Баркарола
2. Колискова
Е. Раутаваара – Шість Етюдів, оп.42 (1969)
1.Терції; 2.Септіми; 3.Тритони; 4.Кварти; 5.Секунди; 6.Квінти
К.Вайн – Соната для Фортепіано ІІІ (2007)
1.Фантазія; 2.Рондо; 3.Варіації; 4.Престо

 

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

October 3, 7 P.M., Thursday

 Denys Zhdanov. Piano Recital. Lyudkevych Fest

Lviv National Philharmonic

The Lyudkevych Concert Hall

A masterfully selected program from Denys Zhdanov will create an incredible atmosphere of a piano night. It is diverse, interesting and will easily transfer you between different graphic worlds at the same time.

The detail and thoughtfulness of all the components, the work with time, the interaction of silence and sound matter of Sylvesterov’s music are combined with the simplest language addressed to the listener. Variations “The hidden sun” by M. Volynskyi are rich in picturesque landscapes. And two of Lyudkevych’s plays, “Song without Words (Barcarole)” and “Song of the Night,” continue and expand the figurative theme of the Ukrainian part of the program. 

The pianist will also perform a series of etudes by the contemporary Finnish composer E. Rautavaari, who created a bizarre world with its creatures and elements within each etude.

At the end of the evening you will hear the sonata of a contemporary Australian composer C. Vine. This music is so amazing that it can be compared to the feeling of being alone in a dark forest and staring at a colorful dream of distant worlds, or watching the scenery from the top of a mountain, realizing and noticing the beauty of the planet that has been neglected below.

Denys Zhdanov — piano

 • Sylvestrov — Two Plays (2001): Benedictus (night), Sanctus (day)
 • Volynskyi — Variations on the theme of the Ukrainian folk song “The hidden sun”
 • Lyudkevych — Song without Words (Barcarole); Song of the Night; Barcarole.
 • Sylvestrov — Two Epitaphs (2001): Barcarole, Lullaby
 • Rautavaara — Six Etudes, op.42 (1969)1.Tertius; 2. Septims; 3. Tritons; 4. Quarte; 5.Seconds; 6. Quintiles
 • С. Vine — Sonata for Piano III (2007): Fantasy; 2. Rondo; 3. Variations; 4. Presto

  Lyudkevych Fest
  It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

  Why Lyudkevych Fest?
  Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

  The program includes works by J. Koffler, T. Mayersky, S. Turkevych, A. Nikodemovych.

  Подія у Facebook

  Читай про ЛюдкевичФест 2019

  Facebook Comments