Нижанківський, Барвінський і Колесса повернули українську музику в Галичині в нове європейське русло. Кожен з них – по-своєму особливий і вніс у національну музичну спадщину дуже цінний внесок.

Нестор Нижанківський дуже майстерно використовував народну музику як фундамент для розвитку музичного матеріалу. Він вдало поєднував народний мелос і європейські академічні традиції, в результаті створював одні з найкращих зразків професійної української класики.

Василь Барвінський – геній українського музичного мистецтва. Мало хто знає, що він перший в Європі почав використовувати нові технічні прийоми у своїй творчості, зокрема “кластер”. Крім того, митець створив нереально красиву музику, яка, безперечно, стоїть на рівні із творами відомих європейських композиторів.

Микола Колесса – унікальний композитор, адже був представником українського неофольклоризму – стилю, що був передовим у Європі на той час. Приніс новий подих сучасних тенденцій у традиції національної музики.

Роксоляна Підчеха – фортепіано

Н. Нижанківський – “Листи до неї”
В. Барвінський – Цикл “Любов”
М. Колесса – Пасакалія, Скерцо та Фуга.
М. Скорик – Партита №5

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

October 4, 7 P.M., Friday
Love and Piano. Lyudkevych Fest 2019
Nyzhankivsky. Barvinsky. Kolessa. Piano Recital by Roksolana Pidkhecha

Nyzankivsky, Barvinsky and Kolessa brought Ukrainian music from Galicia to a new European path. Each of them is unique and has made a very valuable contribution to the national musical heritage.

Nestor Nyzhankivsky skillfully used folk music as a foundation for the development of musical material. He successfully combined folk melos and European academic traditions, and as a result created one of the best examples of professional Ukrainian classics.

Vasyl Barvinsky is a genius of Ukrainian musical art. Few know that he is the first in Europe to start using new techniques in his work, including the “cluster”. In addition, the artist has created beautiful music, which undoubtedly stands on the same level with the works of famous European composers.

Mykola Kolessa is a unique composer. After all, he was a representative of Ukrainian neo-folklorism — a style that was the foremost in Europe at that time. He brought new modern trends into the tradition of national music.

 

  Lyudkevych Fest
  It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

  Why Lyudkevych Fest?
  Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

  The program includes works by J. Koffler, T. Mayersky, S. Turkevych, A. Nikodemovych.

  Читай про ЛюдкевичФест 2019

  Facebook Comments