У рамках другого фестивалю “ЛюдкевичФест” у Львові 5 жовтня 2019 року в Органному залі відбудеться міжнародна конференція, присвячена вивченню та обговоренню постаті та творчості видатного композитора Станіслава Людкевича.
Учасників запрошують на три панельні дискусії, в яких говоритимуть про різні рівні внеску Станіслава Людкевича у музичну культуру не лише Галичини, але й України та світу.

Співорганізатори конференції:
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка,
Інститут Музичних Мистецтв Жешувського Університету,
Львівський органний зал
Музична агенція Collegium Musicum.
Науково-організаційний комітет:
Любов Кияновська, професор, др. мист. (керівник кафедри історії музики Львівської Національної Музичної Академії ім. М. Лисенка)
Мірослав Димон, професор, др. габ. (Директор Інституту Музичних Мистецтв Жешувського Університету)
Тереса Мазепа, др. мист. (Інституту Музичних Мистецтв Жешувського Університету /Львівська Національна Музична Академія ім. М. Лисенка)
Іван Остапович, директор Органного залу
Тарас Демко, заступник директора Органного залу
Учасники:
1. проф. др. габ. Мірослав Димон (Жешув, Польща),
2. проф. др. габ. Гельмут Льоос (Лейпциг, Німеччина),
3. проф. др. габ. Ольга Попович (Жешув/Краків, Польща),
4. проф. др. мист. Любов Кияновська (Львів),
5. проф. др. мист. Олена Рощенко (Харків),
6. проф. др. мист. Ірина Бермес (Дрогобич),
7. др. мист. Тереса Мазепа (Жешув, Польща/Львів),
8. др. Кінга Фінк (Жешув),
9. доц., канд. мист. Вікторія Кашаюк (Луцьк),
10. доц., канд. мист.Ольга Коменда (Луцьк),
11. доц., канд. мист. Лілія Назар (Львів),
12. доц., канд. мист. Мирослава Новакович (Львів),

Програма Міжнародної конференції в рамках фестивалю «Людкевич-Фест»
10.15-12.00 – Перша панельна дискусія. «Світ розколовся і тріщина пройшла крізь серце поета: Станіслав Людкевич у вирі естетичних тенденцій першої третини ХХ ст.»
Модератор: проф. др. мист. Любов Кияновська.
Основні доповідачі:
1. проф., др. габ. Гельмут Льоос (Лейпциг, Німеччина), Фасцинація Вагнером в європейській культурі початку ХХ ст.
2. проф., др. мист. Олена Рощенко (Харків), «Кавказ» С. Людкевича – Т. Шевченка: світова вісь українського космосу.
3. доц., канд. мист. Ольга Коменда (Луцьк), Станіслав Людкевич – митець універсального обдарування.
4. доц., канд. мист. Мирослава Новакович (Львів), Рання творчість Станіслава Людкевича в контексті віденського fin-de-siecle.

12.00-12-15 – Перерва на каву.
12.15-14.00 – Друга панельна дискусія. «Станіслав Людкевич як втілення genius loci»

Модератор: проф. др. мист. Олена Рощенко.
Основні доповідачі:

1. проф., др. мист. Любов Кияновська (Львів), Станіслав Людкевич у хронотопі стилів ХХ ст.
2. др. мист. Тереса Мазепа (Жешув, Польща/Львів), професор, др. габ. Мірослав Димон (Жешув, Польща), Місто Ярослав та його genius loci.
3. др. Кінга Фінк (Жешув, Польща), Польсько-єврейське львівське музичне середовище в першому тридцятилітті ХХ століття.
14.00-15.00 – Перерва на обід.
15.00-17.00 – Третя панельна дискусія «Творчість Станіслава Людкевича у вимірах регіонального – національного – універсального».
Модератор: др. мист. Тереса Мазепа.
Основні доповідачі:
1. проф., др. мист. Ірина Бермес (Дрогобич), Станіслав Людкевич і музичне життя Східної Галичини (перша третина ХХ ст.).
2. доц. канд. мист. Лілія Шевчук-Назар (Львів), Оптативна вісь творчості Станіслава Людкевича в контексті національного вітаїзму.
3. доц., канд. мист. Вікторія Кашаюк (Луцьк), Українськи ментальні архетипи у творчості С. Людкевича.
4. проф., др. габ. Ольга Попович (Жешув/Краків, Польща), Творчість Станіслава Людкевича в контексті польської культури.

Таймінг виступів – 20-25 хв.

 

Людкевич Фест: 1 – 13 жовтня
Це захоплююча подорож у світ експресивної романтичної музики, яка своєю силою підкорює серця. Індивідуальні авторські стилі композиторів та виконавців створюють нову реальність часу та простору.
Другий фестиваль класичної музики ЛюдкевичФест – це запрошення до світу високого мистецтва та сміливих інтерпретацій, до живої дискусії між сучасним та минулим.

ЛюдкевичФест: перезавантаження шаблонного уявлення про українське музичне мистецтво.

Чому Людкевич?
Станіслав Людкевич (1879-1979) був відомим українським композитором, музикознавцем, педагогом та справжнім інтелігентом. Класик української музики, але водночас неординарна постать. Він прожив рівно сто років, пережив дві світові війни, був свідком двох імперій. Автор масштабних симфонічних та хорових полотен.

Фестиваль в рамках довгострокового проекту Ukrainian Live. Агенція Collegium, спільно із Львівським органним залом.
За підтримки Львівської міської ради

October 5, 10 A.M. — 5 P.M., Saturday
International Science Conference. Lyudkevych Fest

Lviv Organ Hall
Free admission, registration .

Within the framework of the second Lyudkevych Feston October 5, 2019 at the Organ Hall an international conference will be held. It will be dedicated to the study and discussion of the figure and creativity of the outstanding composer Stanyslav Lyudkevych.
Participants are invited to three panel discussions to talk about different levels of Stanyslav Lyudkevych’s contribution to the musical culture of not only Galicia, but also of Ukraine and the world.
Co-organizers of the conference:
Lysenko Lviv National Music Academy,

Rzeszow University Institute of Music,

Lviv Organ Hall

Collegium Musicum Music Agency.

Science and Organizing Committee:
Lyubov Kiyanovska , Ph.D. in Art History, Professor (Head of the Department of Music History, Lysenko Lviv National Music Academy)

Miroslav Dimon, Dr. habil., professor (Director of the Rzeszów University Music Institute)
Teresa Mazepa , Ph.D. in Art History (Rzeszów University Music Institute / Lysenko Lviv National Academy of Music)
Ivan Ostapovych, Director of the Organ Hall
Taras Demko, Deputy Director of the Organ Hall

Participants:
1. Dr. habil., professor Miroslav Dimon (Rzeszów, Poland),
2. Dr. habil., professor Helmut Loos (Leipzig, Germany),
3. Dr. habil., professor Olha Popovych (Rzeszów/ Kraków, Poland),
4. Ph.D. in Art History, Professor Lubov Kiyanovska (Lviv),
5. Ph.D. in Art History, Professor Olena Roschenko (Kharkiv),
6. Ph.D. in Art History, Professor Iryna Bermes (Drohobych),
7. Ph.D. in Art History Teresa Mazepa (Rzeszów, Poland / Lviv),
8. Ph.D. Kinga Fink (Rzeszów),
9. Ph.D. in Art History, Associate Professor Victoriya Kashayuk (Lutsk),
10. Ph.D. in Art History, Associate Professor Olha Komenda (Lutsk),
11. Ph.D. in Art History, Associate Professor Liliya Nazar (Lviv),
12. Ph.D. in Art History, Associate Professor Myroslava Novakovych (Lviv),

Program of the International Conference within the framework of the Lyudkevych Fest Festival
10.15 A.M. — 12 P.M. — First panel discussion. “The world has split and a crack has passed through the heart of the poet: Stanyslav Lyudkevych in a whirl of aesthetic tendencies of the first third of the twentieth century”.
Moderated by Ph.D. in Art History, Professor Lubov Kiyanovska.
Keynote speakers:
1. Dr. habil., Professor Helmut Loos (Leipzig, Germany), Wagner Fascination in European Culture in the Early 20th Century
2. Ph.D. in Art History, Professor Olena Roschenko (Kharkiv), “Caucasus” by S. Lyudkevych — T. Shevchenko: the world axis of the Ukrainian space.
3. Ph.D. in Art History, Associate Professor Olha Komenda (Lutsk), Stanyslav Lyudkevych — a universal gifted artist.
4. Ph.D. in Art History, Associate Professor Myroslava Novakovych (Lviv), The Early Works of Stanyslav Lyudkevych

in the Context of the Vienna fin-de-siecle.

12 P.M. — 2.15 P.M. — Coffee break.
12.15 P.M. — 2 P.M. — Second panel discussion. «Stanyslav Lyudkevych as an Incarnation of genius loci»

Moderated by Ph.D. in Art History, Professor Olena Roschenko.
Keynote speakers:

1. Ph.D. in Art History, Professor Lyubov Kiyanovska (Lviv), Stanyslav Lyudkevych in the Chronotype of the XX century Styles .
2. Ph.D. in Art History, Teresa Mazepa ( Rzeszów, Poland / Lviv), Dr. habil., Professor Miroslav Dimon ( Rzeszów, Poland), City Jaroslav and his genius loci.
3. Ph.D. Kinga Fink (Rzeszów, Poland), Polish-Jewish Lviv

Musical Environment in the First Thirty Years of the XX century.
2 P.M. — 3 P.M. — Lunch break.
3 P.M. — 5.45 P.M. — Third panel discussion “Creativity of Stanyslav Lyudkevych in regional — national — universal dimensions”.
Moderator : Ph.D. in Art History, Teresa Mazepa.
Keynote speakers:
1. Ph.D. in Art History, Professor Iryna Bermes (Drohobych), Stanyslav Lyudkevych and the Musical Life of East Galicia (first third of the XX century).
2. Ph.D. in Art History, Associate Professor Liliya Shevchuk-Nazar (Lviv), Optical Axis of Stanislav Ludkevych’s Creativity in the Context of National Vitaism.
3. Ph.D. in Art History, Associate Professor Victoriya Kashayuk (Lutsk), Ukrainian Mental Archetypes in the Works of S. Lyudkevych
4. Dr. habil., Professor Olha Popovych (Rzeszów/ Kraków, Poland), Creativity of Stanyslav Lyudkevych in the Context of Polish Culture.

Speech timing — 20-25 minutes

Lyudkevych Fest

It is an exciting journey into the world of expressive romantic music, which by its power wins our hearts and makes us live our true values. Individual composer and artist styles that create a new reality of time and space. High art and bold interpretations. Live discussion between the present and the past. A reboot of what we already know and an escape from templates

Why Lyudkevych Fest?
Stanyslav Lyudkevych (1879 — 1979) was a well-known Ukrainian composer, musicologist, educator, and true intellectual. Lyudkevych is a classic of Ukrainian music, but also an extraordinary figure. He lived exactly one hundred years, survived two world wars, witnessed two empires. He is the author of large-scale symphonic and choral works.

The program includes works by J. Koffler, T. Mayersky, S. Turkevych, A. Nikodemovych.

Читай про ЛюдкевичФест 2019

Facebook Comments